En diskriminerende rammeplan for barnehager!

Kjære alle barn som bruker tegnspråk! Hørselshemmede barns organisasjon – Hhbo har snakket deres sak. Kunnskapsdepartementet (Norge) hørte dessverre ikke på oss.

Vi er kjempetriste på alle tegnspråklige barns vegne, og flaue over at barnas øverste opplæringsmyndigheter ikke ser og anerkjenner dere som skal ha sine læreplaner på tegnspråk i skolen. Dette er ikke i tråd med #barnsrettigheter! Er dette en stor glipp, Torbjørn Røe Isaksen, som du tar på største alvor og rydder opp i?

”Det bør være i alles interesse at alle barn får et så helhetlig opplæringsløp som mulig. Også tegnspråklige barn.” Hhbo i sitt høringssvar

Det er med stor skuffelse vi leser Kunnskapsdepartementets fremlegg av ny rammeplan for barnehager. Tegnspråklige barn er ikke nevnt med ETT ord i det som omtales som ”grunnloven for barnehagens arbeid og innhold slik læreplanen er for skolen.» http://www.dagsavisen.no/innenriks/ga-barnehagen-siste-ordet-1.957716

Barn i førskolealder har rett på tegnspråkopplæring. Språkopplæring i barnehagen er like viktig, om ikke viktigere, for hørselshemmede barn som for normalthørende barn. Vi har tre likeverdige opplæringsløp med tilhørende læreplaner i Norge; ordinære, samiske og lærerplaner på tegnspråk. Å ekskludere gruppa barn som bruker tegnspråk mener vi er alvorlig, trist og diskriminerende. Dette danner ikke grunnlag for et likeverdig opplæringsløp for alle barn. Dette danner ikke et grunnlag for inkluderende opplæring.

Spesielt trist er det at ikke tegnspråklige barn blir inkludert i rammeplanen da det også var en kamp for å få tydeliggjort deres rettigheter i barnehageloven. Hhbo trodde derfor at det var en selvfølge at landets høyeste organ for opplæring og kunnskap inkluderte tegnspråklige barn i rammeplanen for barnehager.

Hhbo skrev selvfølgelig høringssvar til utkastet til rammeplan hvor vi kommenterte blant annet ovenfornevnte tema. Vi er ikke hørt! Språkrådet (NO) mener det samme som oss. Heller ikke landets øverste språkorgan er hørt!

Hhbo’s høringssvar finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/id2514761/?uid=4f6fb780-3c43-47a5-a2db-29a130da8875

Språkrådets uttalelse finner du her: https://www.regjeringen.no/contentassets/be9c9cbcbeac4989899cc032228150ee/sprakradet.pdf

Kunnskapsdepartementet har ansvar for ALLE barns opplæring. Uansett opplæringsspråk, norsk, samisk og norsk tegnspråk. De har ansvar for å legge til rette for en inkluderende skole. De har ansvar for likeverd og ikke-diskriminering. De skal være de tydeligste rollemodellene som går foran.

Hva sier dette om synet på tegnspråklige barn i barnehagen når de ikke er ofret ETT ord i rammeplanen?

Hvilke signaler gir dette personalet rundt om i barnehagene som har ansvar for tegnspråklige barn?

Hvor mye tyngre blir kampene til foreldrene til tegnspråklige barn når ikke øverste organ synes at barna deres er så viktige?

Uten likestilling og anerkjennelse av tegnspråklige barn også i rammeplanen for barnehager legger KD grunnlaget for at diskriminering av denne gruppen barn er greit. Det synes HHbo er LANGT FRA GREIT! Vi forventer at KD rydder opp!

Vi setter stor pris på om du er med og deler denne informasjonen. Slik er du med på å støtte likeverdighet og likestilling av tegnspråklige barn, og forhåpentligvis bidrar til at Kunnskapsdepartementet (Norge) handler til barnas beste.

Rammeplanen finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rammeplan-for-fremtidens-barnehager/id2550263/

#barnsrett #likeverd #anerkjennelse #alleskalmed #inkludering #ikkediskriminering #verdighet #blihørt #kunnskap